Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี "เร่งพัฒนาพนักงานแม่บ้านโรงแรม"

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี มอบฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของผู้ประกอบการปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย การฝึกยกระดับฝีมือ (soft skill)  หลักสูตร พนักงานแม่บ้านของโรงแรม  ระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 18 ชั่วโมง ฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัท ศรีชงโค จำกัด จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ บริษัท ศรีชงโค จำกัด ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.