Header Ads

บรรพตพิสัย​ บ้านวังวัดปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 มิถุนายน 2564​ บ้านวังวัด หมู่​ที่​ 3​ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์  เขต 3 เป็นประธาน ปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่บ้านวังวัด หมู่ที่ 3​ ตำบ​ลหนอง​ตางู โดยมี นายหลุย เหรียญทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์​ของการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก สถานการณ์ สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีสาเหตุหลายปัจจัยทำให้โลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นฝนทิ้งช่วงส่งผลให้เกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์  และ ป่าไม้ของประเทศไทยถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วตามแรงหนุนเนื่องของประชากรที่เพิ่มขึ้นผนวกกับพลังผลักดันทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีที่มุ่งค้าขาย โดยใช้ป่าเป็นตัวสำคัญเชิงพาณิชย์ การเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้งเนื่องจากต้นน้ำลำธารถูกทำลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อยามน้ำหลากก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันและมีการพังทลายของดินอย่างรุนแรง จนเป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเป็นเรื่องทุกข์ร้อนของประเทศ ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจึงได้ร่วม กิจกรรมการปลูกป่าในครั้งนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กลับมาเหมือนเดิม และพลิกผืนป่าเพื่อสื่อสาร นักศึกษา และต่อยอดแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร(รัชกาล​ที่ 9) พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติสังคม และเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมในการปลูกต้นไม้ มีค่า มีต้นมะค่าโมง จำนวน 400 ต้น บริเวณคลองหนองผีหลอก ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว มี นายชุมพฏ วรรณ​ฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สส.มานัส อ่อนอ้าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกเขต 5 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 สระบุรี นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายเฉลิมพล ราชโรจน์​ หัวหน้าสนามบินนครสวรรค์ นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมในกิจกรรมการปลูกป่า!!!!อัมพณ​ จับ​ศร​ทิพย์​ 0979998240!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.