Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี จัดอบรม "เทคนิคการผลิตภาพแรงงาน "

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีมนักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน จัดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมสาขา "เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน"  36 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 เพื่อติดตามการค้นหาปัญหา การทำงานตามมาตรฐานเวลา  พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์จุดคอขวด สาเหตุการรอคอยในกระบวนการผลิตของ บริษัท ฮาร์ท สปอร์ตแวร์ จำกัด โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.