Header Ads

ผักไห่ ดำเนินงานติดตามโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 17.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอผักไห่ (ศป.ปส.อ.ผักไห่) ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลจักราช เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่วมปฏิบัติหน้าที่สำรวจสภาพชุมชน ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด คัดกรองบุคคล และสอบถามความเป็นอยู่ของราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลจักราช ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจักราช ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคุ้มบ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจักราช สมาชิก อส.และเจ้าหน้าที่ TST โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ตามแนวคิดวิถีชีวิตใหม่ ประจำปี 2564 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี     สำหรับบ้านน้ำคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลจักราช มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 227 ครัวเรือน มีประชากรตามข้อมูลทะเบียนราษฎร 697 คน อาศัยอยู่จริง 421 คน โดยมติคณะกรรมการคุ้มแต่ละคุ้ม ให้ตรวจสอบปัสสาวะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 13-60 ปี โดยการดำเนินถึงปัจจุบัน ได้ตรวจปัสสาวะไปแล้วทั้งสิ้น 170 พบผู้ใช้สารเสพติด 4 คน จากผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องตรวจปัสสาวะที้งหมด 246 คน สำหรับผู้ที่ตรวจพบสารเสพติด จะต้องเข้าบำบัดโดยใช้ชุมชนบำบัด CBTx     ทั้งนี้ นายอำเภอผักไห่ ได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าไปช่วยเหลือการดำเนินงานของตำรวจ เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.