Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี จัดอบรม "เทคนิคการผลิตภาพแรงงาน

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีมนักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน จัดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมสาขา "เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน"  36 ชั่วโมง ครั้งที่ 4 เพื่อติดตามการค้นหาปัญหาความสูญเปล่าของงานขนส่ง และติดตามการวิเคราะห์สาเหตุอาการปัญหาของรถเสีย รวมถึงวิเคราะห์เวลาขั้นตอนการทำงานของการซ่อมบำรุง พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการและจัดทำแผนปฏิบัติการที่สนับสนุนผลลัพธ์ของ บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.