Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎ กาญจนบุรี จัดมอบใบอนุญาตเป็น"ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี มอบใบอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี กลุ่มสาขาอาชีพโลจิสติกส์ จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 และกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาอาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 และสาขาอาชีพช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 โดย นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรีและ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ผศ.ดร.มงคล พัชรวงศ์สิริ คณบดี และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.