Header Ads

สถานีตำรวจภูธรตะคร้อ อำเภอไพศาลี จัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. ณ สถานีตำรวจภูธรตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  นางสาวสร้อยสุรีย์รัตน์ พลพรพิสิฐ นายอำเภอไพศาลี  เป็นประธานในการเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอไพศาลี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตะคร้อ  โดย พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ วิริยะเขษม  สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรตะคร้อ ได้กำหนดดำเนินงาน โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ซาติ ซึ่งได้กำหนดพื้นที่ในการดำเนินงาน ที่ บ้านเนินมะเกลือหวาน หมู่ 14 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ระยะเวลาในดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน สิงหาคม 2564            และได้มีการบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2  ได้จัดทำโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านเนินมะเกลือหวาน หมู่ที่ 14 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำความสันติสุขมาสู่ลูกหลาน ชาวบ้านตำบลตะคร้อ และประเทศชาตินั้นทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือร่วมกัน และสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ต่อไป จึงลงลายมือไว้เพื่อบันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย นางสาวสร้อยสุรีย์รัตน์ พลพรพิสิฐ นายอำเภอไพศาลี พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ วิริยะเขษม  สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรตะคร้อ พ.ต.ต. นุกูล เกิดแย้ม สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรตะคร้อพระครูนิพันธ์ประชามานิต เจ้าคณะตำบลตะคร้อนายยสดา นิ่มมา คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรตะคร้อนายสำราญ จันทร์บุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะคร้อ นายวิชาญ จุลโพธิ์ กำนันตำบลตะคร้อ นายจอม สุขโภชน์ ผู้ใหญ่บ้านนายสมเดช ธนะขว้าง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อนางขวัญดาว อรามรุณ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และตัวแทนคณะการรมการหมู่บ้านร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงของโครงการฯ ในครั้งนี้!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.