Header Ads

***สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี จัดฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านตามพื้นที่ การฝึกอาชีพเสริม สาขา "เทคนิคการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิต "

วันที่ 16  มิถุนายน 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีมนักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน จัดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สาขา "เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงกระบวนการผลิต" จำนวน12 ชั่วโมง ในวันที่ 16 และ 25 มิถุนายน 2564เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการจัดการงาน การจัดการปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่องานในกระบวนการผลิต รวมถึงการวิเคราะห์วิธีการปรับปรุงกระบวนงาน  ของพนักงานบริษัท ฮาร์ทสปอร์ตแวร์ จำกัด โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.