Header Ads

ชลบุรี - ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมมอบผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา ช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อนจากโควิด-19


วันนี้ (16 มิ.ย.64) พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานจัดกิจกรรมมอบผลผลิตทางการเกษตรจากศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา กองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยได้นำผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ แจกจ่ายให้กับประชาชนและครอบครัวของกำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบการสถานการณ์ดังกล่าว

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน ทำให้การดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพต่างๆ มีข้อจำกัด ส่งผลให้แต่ละครอบครัวมีภาระค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น กองทัพเรือโดย ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ตระหนักถึงภาระความจำเป็นในสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมมอบผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ดำเนินการปลูกจากศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา กองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ ซึ่งประกอบด้วยพืชผักสวนครัวต่างๆ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ในการจัดทำเบเกอรี่สนับสนุนเพิ่มเติม โดยร่วมมอบให้แก่กำลังพลเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวข้าราชการประทวน ลูกจ้าง และพนักงานราชการของฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 50 ครอบครัว

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.