Header Ads

โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้าน "นายวน สุดสาคร"ณ บ้านหมู่สุด หมู่ที่ 10 ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564​นายรัฐพล ธุระ​พันธุ์​นายอำเภอผักไห่  นางอรนฤมล ธุระพันธุ์​ นายกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านท้ายสุด ทุกท่าน ร่วมให้การต้อนรับ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ นางนวลจันทร์​  แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้มาเป็นประธาน ในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัย แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้กับ คุณตาวน คุณยายชลอ สุดสาคร ราษฎรบ้านท้ายสุด หมู่ที่ 10ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบเนื่องจากสภาพบ้านเดิมของคุณตา-คุณยาย มีสภาพชำรุดทรุดโทรม เสาบ้านลาดเอียง อาจจะพังลงมาได้ตลอดเวลา ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น จะทำให้เกิดการสูญเสียทั้งร่างกาย หรือทรัพย์สินได้ ประกอบกับคุณตาคุณยายมีอายุมาก ไม่สามารถที่จะปรับปรุงซ่อมแชมบ้านที่อยู่อาศัยนี้ได้โดยลำพัง ฝ่ายปกครองอำเภอผักไห่ จึงได้รื้อและก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยขึ้นใหม่ ให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง น่าอยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวของ คุณตาวนคุณยายชลอ สุดสาคร ซึ่งนับว่าเป็นการแก้ไขปัญหา โดยการนำนโยบาย ของรัฐบาลในㆍการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งอาศัยการบูรณาการร่วมกัน ทำงานในระดับพื้นที่ทุกภาคส่วน นับเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ทุกส่วนให้ความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง และยังเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากเดือนมิถุนายน นี้ เป็นวันครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จึงได้จัดทำกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน"ของอำเภอผักไห่และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​ 0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.