Header Ads

ชาวนครสวรรค์​ เคาะกระทะ​ สู้ภัย covid 19

วันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ที่ครัวกลาง ศูนย์รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด บริเวณสำนักงาน  ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์: ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ นางสาวสุณี มังคลรัตน์ศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์  นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) นายนายไพบูลย์ แก้วดก ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์และกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองนครสวรรค์ ร่วมกันทำพิธีมอบเงินกองทุนสนับสนุน การจัดโครงการ “ศูนย์รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด จ.นครสวรรค์” ให้แก่ผู้แทนเครือข่ายพัฒนาชุมชนเมืองนครสวรรค์ มีนางอร่ามศรี จันทร์สุขศรี ประธานเครือข่ายพัฒนาเมืองนครสวรรค์และคณะกรรมการร่วมกันรับมอบ  ในกิจกรรมยังมีประชาชน องค์กร ชมรม ร้านค้าต่างๆ เดินทางมามอบสิ่งของจำเป็น และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เพื่อร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสืบเนื่องการที่ภาคประชาชน โดยแนวคิดของเครือข่ายพัฒนาชุมชนเมืองนครสวรรค์ โดยการสนับสนุน จาก เทศบาลนครนครสวรรค์   ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)  สมาคม ชมรม ภาคธุรกิจ ร้านค้า ประชาชนชุมชน  ได้ร่วมกันจัดทำ โครงการ “ศูนย์รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด-19”  ทั้งนี้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้ร่วมกันมอบทุนทรัพย์และวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการจัดทำอาหาร และถุงยังชีพ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) วันละ 1,000 ชุด หมุนเวียนไปชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  เพื่อเป็นกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งจาก การว่างงาน การขาดรายได้หลัก ผู้ป่วยติดเตียง ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เป็นต้นในการนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วย1.การสมทบทุนโครงการ “ศูนย์รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” บัญชี “ศูนย์รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด-19”  ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสวรรค์ บัญชีเลขที่ 633-0-53796-8 (บัญชีฯ จะมีคณะกรรมการจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ)2. ติดต่อเพื่อบริจาคสิ่งของ วัตถุดิบ/สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่   2.1 คุณสุชญา อินทปัตย์  080-9511945   2.2 คุณอร่ามศรี จันทร์สุขศรี   084-2639151   2.3  เทศบาลนครนครสวรรค์ 056-2195553.บริจาคสิ่งของได้ ณ จุดรับบริจาค    3.1 หน้าศูนย์รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 สำนักงาน ดร.ภิญโญ นิโรจน์ ถ.ดาวดึงส์ (ตรงข้ามถาวรฟาร์ม)    3.2 หน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครสวรรค์(ดับเพลิง) ตรงข้าม โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)    3.3 ชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.