Header Ads

อบจ.เข้าสำรวจศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งแว่น ตำบลทับกฤช เตรียมฟื้นฟู จัดโซนแหล่งเรียนรู้โครงการพระราชดำริ โคก หนอง นา เกษตร ปศุสัตว์

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 พฤษภาคมนี้  พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ.นครสวรรค์ ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานายกอบจ.นครสวรรค์ นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นายชัยภัคฐ์  มั่นคงเศวตวงศ์  หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ นางกัลย์ชพร  รอดบำรุง​ สมาชิกสภาอบจ.เขต 2 อำเภอชุมแสงพร้อมคณะ   เข้าสำรวจศูนย์การเรียนรู้​ปรัชญาของเศรษฐกิ​จพอเพียงบ้านทุ่งแว่น​ ตำบลทับกฤช​ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์​สำหรับพื้นที่สำรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้​ปรัชญาของเศรษฐกิ​จพอเพียงบ้านทุ่งแว่น​นั้น กรมธนารักษ์ได้มอบหมายให้อบจ.นครสวรรค์รับผิดชอบดูแล บริหารจัดการ​ เพื่อสานต่อ​โครงการพระราชดำริ บนพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแปลงสาธิตการทำ "เกษตรทฤษฎีใหม่" โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ ให้บริการทางวิชาการเกษตร​ เป็นสถานที่ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสานแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป จัดโครงการ "โคก หนอง นา" ให้สมบูรณ์แบบ สามารถเป็นตัวอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้นายกอบจ.มีแผนจะจัดแบ่งพื้นที่ดังกล่าว โดยมุ่งเน้น​ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่เกษตรกร​และผู้สนใจทั่วไป​ ให้สามารถนำ“เกษตรทฤษฎีใหม่” อันเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตร​ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ด้านการเกษตร​ ประมง​ และปศุสัตว์​  ซึ่งการศึกษา “เกษตรทฤษฎีใหม่”อันเป็นแนวทางในการปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าวซึ่ง เป็นพืชหลัก ไม้ผล​ พืชผัก พืชไร่และพืชสมุนไพร อีกทั้งยังมีการเลี้ยงปลา หรือเลี้ยงสัตว์​ แบบผสมผสานไปพร้อมกันด้วย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.