Header Ads

น่าน​ ถวายภัตตาหาร​เพ​จ​ พระราช​ทานแด่พระภิกษุ​ สามเณร​

วันเสาร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.