Header Ads

อำเภอผักไห่​ จัดประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่​บ้าน​ พร้อมมอบนโยบายข้อราชการ​ จากส่วนราชการต่าง ๆ​ ของอำเภอ

วันนี้(13 พ.ค.64 ) เวลา 09.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ จัดให้มีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับทราบข้อราชการ จากส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะการลงพื้นที่หมู่บ้านร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ไปเคาะประตูบ้าน เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มผู้สูงอายุ(60 ปีขึ้นไป) และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง(โรคเรื้อรัง ,โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง ,โรคมะเร็งทุกชนิดระหว่างการรักษา, โรคเบาหวาน และโรคอ้วน) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของอำเภอผักไห่จำนวน 10,988 คน ลงทะเบียนรับวัคซีนทุกคน ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ด้วย ซึ่งหลังจากประชุมเสร็จแล้ว ในภาคบ่ายให้ลงพื้นที่จริงร่วมกับอสม.ได้รับการตอบรับเฉพาะในวันนี้จำนวน 1,435 คน และจะดำเนินการในทุกๆวันต่อไป   อนึ่งการประชุมในวันนี้ได้ถือปฎิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 โดยจำกัดจำนวนคนเข้าประชุมรอบละ 50 คน มีจนท.ตรวจวัดอุณหภูมิ นั่งห่างกัน 1.5 เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน   ทั้งนี้ก่อนการประชุมได้จัดให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนฯ ได้ร่วมกันแสดงความเคารพถวายมาลัยกรต่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5 และร่วมกันร้องเพลงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความรักและเทิดทูลสถาบันหลักของชาติ ด้วย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.