Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติสภากาชาดไทย เพื่อกู้ชีพประชาชนที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน​

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติของสภากาชาดไทย โดยมี นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์สภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการกระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน โดยมีกิจกรรม "วิ่งกระตุกหัวใจ 125 ปี สภากาชาดไทย" โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 และกิจกรรมเดินวิ่งแบบสะสมระยะทาง (Virtual Run) ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อหารายได้ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิต กู้ชีพประชาชนที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันสำหรับพิธีมอบครั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการจัดสรรเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติของ สภากาชาดไทย จำนวน 16 เครื่อง โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานที่ติดตั้ง โดยติดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัด จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัด (แห่งที่ ๒) จำนวน 1 เครื่อง สถานีรถไฟชุมแสง จำนวน 1 เครื่อง ที่ว่าการอำเภอ แห่งละ 1 เครื่อง จำนวน 13 อำเภอ ได้แก่ที่ว่าการอำเภอท่าตะโก, หนองบัว, เก้าเลี้ยว, ไพศาลี, พยุหะคีรี, ลาดยาว,ตากฟ้า, บรรพตพิสัย, ตาคลี, โกรกพระ, แม่วงก์, ชุมตาบง, แม่เปิน ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล ปีละประมาณ 500 ราย และสามารถช่วยฟื้นคืนชีพจนผู้ป่วยรู้สึกตัว มีสัญญาณชีพคืนมาและส่งต่อโรงพยาบาล ร้อยละ 16 ถ้าทุกพื้นที่มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ และ ประชาชนมีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ผู้ป่วยจะมีโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้น!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.