Header Ads

นายกเทศบาลตำบลลาดยาว​ แถลงนโยบายต่อสภาฯ รวม 6 ด้านก่อนปฏิบัติหน้าที่

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น ณ ที่บริเวณเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์​ นายสุภาพ​ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลาดยาว​ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต​ รวมทำพิธีบวงสรวงไหว้ศาลพระพรหม​ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลาดยาว​ ก่อนเข้าห้องประชุมสภาฯโดยมี​ เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้าราชการ และพนักงานเทศบาลนำโดยนายภัทรศักดิ์​ ปทุมวัฒนรวงศ์ ปลัดเทศบาลให้การต้อนรับในการเปิดสภาฯสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564     ในการประชุมในครั้งนี้ นายสุถาพ​ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ ก่อนปฏิบัติหน้าที่ว่าตนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลลาดยาว​ เลือกให้มาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว และได้มีประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศผลรับรองแล้ว ซึ่งตนมีความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลลาดยาว ในด้านต่างๆ และพร้อมที่จะนำพาเทศบาลตำบลลาดยาว ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ลาดยาวเมืองน่าอยู่” มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น และสภาพแวดล้อมสวยงาม ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ร่วมแก้ปัญหา ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการจัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่น และครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กำหนด ให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลลาดยาว มีความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปแบบ สอดคล้องกับเทศบาลและบทบัญญัติของกฎหมาย ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ต่างๆ ของเทศบาล โดยยึดนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดนครสวรรค์​ ที่สำคัญยิ่งก็คือต้องเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และยังมีนโยบายที่สานต่อการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งหมด  6 ด้าน​ อันประกอบไปด้วย 1.โยบายด้านการดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-192. นโยบายด้านการบริหาร3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปะวัฒนธรรม4. นโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม5. นโยบายด้านการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม6. นโยบายด้านการสร้างพื้นฐาน     จากนั้นที่ประชุมได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตำบลลาดยาว​ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลาดยาว และ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลลาดยาว และสำหรับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลาดยาวนายสุภาพ ศักดิ์สัจจาเป็น นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว นายสอน เสรีรัตน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดยาวข่าว/ภาพ​ อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0979998240​
ขับเคลื่อนโดย Blogger.