Header Ads

อำเภอผักไห่​ จะทำบัตรประชาชนให้กับราษฎรที่ไม่มีบัตรมา 50 ปี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ได้อำนวยการให้ฝ่ายทะเบียนและบัตร ดำเนินการเพิ่มชื่อราษฎรและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้แก่นายเส็ง แสงทับทิม ราษฎรในตำบลจักราช ซึ่งประสบปัญหาการเป็นคนไทยที่ไม่มีบัตรประชาชน และไม่มีสถานะทางทะเบียนเนื่องจากรายชื่อของตนสูญหายจากทะเบียนบ้านมาเป็นเวลากว่า 50 ปี      - ลุงเส็ง แสงทับทิม เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2488 ปัจจุบันอายุ 76 ปี เคยมีภูมิลำเนาอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีฐานะยากจน จึงออกจากบ้านช่วงตอนเล็กๆ ไปอาศัยกับญาติพี่น้อง เร่ร่อนย้ายที่ทำมาหากินไปเรื่อยๆ พ่อแม่ไม่ได้พาไปทำบัตรประชาชนที่ใดเลย ต่อมาได้แต่งงานกับนางสาวกอบเกื้อ แซ่เล้า ราษฎรอำเภอผักไห่ เมื่อต้องการทำบัตรประชาชน กลับไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่ปรากฎสถานะทางทะเบียนที่ใดเลย ที่ผ่านมาได้เคยยื่นเรื่องหลายครั้งแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เมื่อลุงเส็งเข้ามาร้องทุกข์ต่อนายอำเภอผักไห่ นายรัฐพล ธุระพันธ์ จึงสั่งการให้มีการดำเนินการช่วยเหลือลุงเส็งให้ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็ว โดยประจำตัวประชาชนที่ดำเนินการให้นี้ หมดอายุ วันที่ 1 มกราคม 2572     - พร้อมนี้ ได้มอบถุงยังชีพให้แก่นายเส็ง แสงทับทิม เพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตต่อไป ในการนี้นายเส็ง และครอบครัว มีความสุขอย่างมากที่นายอำเภอให้ความใส่ใจ และให้การช่วยเหลือให้ตนได้เป็นคนไทย ซึ่งทำให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการภาครัฐต่อไปในอนาคต!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย​์!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.