Header Ads

นครพนม – ร.3 พัน.3 จัดกำลังพลหมอเดินเท้าสร้างการรับรู้ ตระหนักการป้องกัน ประชาสัมพันธ์ต้านช่วงโควิด -19 (ระลอก 3) อย่างต่อเนื่อง

ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า                      จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันถือว่าเป็นวิกฤตสำคัญที่สุด และกองทัพบกโดยกองพันทหารราบที่ 3  กรมทหารราบที่ 3 ได้นำแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 (ระลอก 3)  (ศบค.)ไปปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่กับให้การสนับสนุนภาคส่วนต่างๆดูแลประชาชน หน่วย ร.3 พัน.3 ดำเนินการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เพื่อสร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรค        โควิด -19 โดยได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด -19 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัด มิให้มีการแพร่กระของเชื้อโรค ตระหนักรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ และการป้องกันตนเอง ป้องกันบุคคลรอบข้างหรือบุคคลใกล้ชิดให้มีความปลอดภัย โดยการจัดกำลังพลหมอเดินเท้าเพื่อดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย“หนึ่งกล่องต่อหนึ่งครอบครัว”ให้ประชาชนตามที่พักอาศัย ร้านค้า แหล่งชุมชน แบบ“Delivery mask”ให้ถึงมือประชาชนชุมชนรอบค่ายพระยอดเมืองขวาง พร้อมทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์ ในการชะลอขั้นตอนการลงทะเบียน "หมอพร้อม" ในการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ ในพื้นที่ฉีดวัคซีนระบบ Line Official Account “หมอพร้อม”                     และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน COVID–19 “เพราะกองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.3 พัน.3  ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ (พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.