Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26  ในสาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานบริการหน้าลาน ระดับ 1 ของบริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด  ที่ยื่นขอให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณารับรองตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 การประชุมดังกล่าวเป็นการกลั่นกรอง แก้ไข และปรับปรุงรายละเอียดของมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ยื่นขอรับรองตามมาตรา 26 ก่อนเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพิจารณารับรอง ทั้งนี้หากสถานประกอบการนำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาดังกล่าว ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมฯ ไปใช้ในการทดสอบให้แก่ลูกจ้างของตน มีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 10,000 บาท  ทั้งนี้นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม กล่าวเพิ่มเติมว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 26 เชิญชวนให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพขึ้น เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรโดยใช้เป็นเกณฑ์กำหนดความรู้ความสามารถและทัศนคติของตำแหน่งงานในสถานประกอบกิจการ สามารถใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน กำหนดเป็นอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนตามทักษะฝีมือ พิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน รวมถึงพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์การวัดระดับทักษะฝีมือในสาขาที่ผู้ประกอบกิจการให้ความสำคัญ หรือยังไม่มีการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงานแห่งชาติ รวมทั้งมีลักษณะตำแหน่งงานที่แตกต่างจากผู้ประกอบกิจการรายอื่น ๆ อันจะส่งผลกดีต่อสถานประกอบกิจการในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดต้นทุนการผลิตและอุบัติเหตุในการทำงานได้!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​ 0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.