Header Ads

รองผู้ว่า ฯ ลงพื้นที่ติดตามภารกิจ การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอเก้าเลี้ยว

จังหวัดนครสวรรค์วันนี้ (21 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. นางสาวชุติพร เสชัง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามภารกิจ การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและรณรงค์การลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมี เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ตัวแทน อสม. ผู้นำชุมชน ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามสถานการณ์ ปัญหาต่างๆ  ของการป้องกันและควบคุมโรคโคโรนา 2019 และได้มอบนโยบาย ในการสร้างความรับรู้เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบหมายข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนในการกรอกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เพื่อสามารถบริหารจัดการจำนวนวัคซีนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง รวมไปถึงในด้านสถานที่สำหรับบริการฉีดวัคซีน ให้จัดเตรียมสถานที่บริการฉีดวัคซีนให้มีความพร้อม โดยอาจบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อรองรับประชาชนอย่างทั่วถึง!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.