Header Ads

ผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 18/2564 ยังคงมาตราการ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ได้แก่ สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ยิม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ 18/2564 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ และพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การนำเสนอมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา ๙ แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ 23) ดังนี้1. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านกรณีเป็นร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เปิดเครื่องปรับอากาศ ให้ผู้ประกอบการควบคุมมิให้ผู้รับบริการนั่งรับประทานอาหารภายในร้านเกิน 1 ชั่วโมง และจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้องการจัดระเบียบ  ผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำและมาตรการที่ทางราชการกำหนด2. โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยให้ดำเนินการตามคำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะ คล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก       ที่งดการให้บริการ4. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ5. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามได้ไม่เกิน 50 คน6.ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ได้แก่ สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ยิม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์สำหรับคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ จะได้มีการออกคำสั่งในวันนี้ต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.