Header Ads

สายตรวจปราบปราม สบอ. 12(นครสวรรค์) ทำงานเชิงรุก เข้าวัดพบพระภิกษุ ช่วยสืบหาข่าว เฝ้าระวังไม่ให้มีคนทำร้าย หรือลักลอบจับลิงไปขาย

วันที่  1 พฤษภาคม 2564 นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) เปิดเผยว่า ลิง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ห้ามมิให้ผู้ใดล่า ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก ในการควบคุม กำกับให้เป็นไปตาม พ. ร. บ. ฉบับนี้ความหมายของคำว่า “ล่า” หมายถึง การเก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือทำพอันตราย ด้วยประการอื่นใด และให้หมายรวมถึงการไล่ การต้อน การเรียก การล่อ หรือการอื่น ๆ เพื่อเก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือทำอันตรายแก่สัตว์ป่า นั้นเว้นแต่กรณีมีความจำเป็น เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตราย หรือเพื่อสงวนหรือรักษาไวซึ่งทรัพย์สินของตนเอง หรือผู้อื่น โดยการล่านั้น ได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ และผู้กระทำจะต้องไม่เคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ป่าที่ถูกล่านั้น และได้รีบแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่โดยทันทีเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องปราม และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ได้มอบหมายให้สายตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่า ของสำนัก ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 3 สายออกตรวจเฝ้าระวัง การทำร้ายลิง และเฝ้าระวังการลักลอบจับลิงไปขายในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีประชากรของลิงอาศัยอยู่จำนวนมาก อย่างสม่ำเสมอ อย่างเช่น ในเมื่อวานนี้ (วันที่ 30 เมษายน 2564) นายสมศักดิ์ ศรีคงทน หัวหน้าสายตรวจฯ สายที่ 3 จังหวัดอุทัยธานี  ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ ออกตรวจ และประสานงาน รวมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้สร้างความเช้าใจกับเจ้าอาวาส พระภิกษุ ผู้ดูแลวัด หรือสำนักสงฆ์ซึ่งมีลิงอยู่อาศัย ณ 1)วัดเขาเชือกเจริญธรรม หมู่ 5 ต.วังหิน อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี2)พุทธธรรมสถาน (ถ้ำไกลกังวล)หมูที่ 4 บ้านลาดหญ้า ต เขาบางแกรก  อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 3)วัดน้ำพุ หมูที่.6 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 4)วัดเขาผาแรต  หมู่.14 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี และ 5)วัดเขาปัฐวี  หมู่ 5 ต.ตลุ่กดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานีผลการออกตรวจปฎิบัติการ ไม่พบการกระทำผิดใดในขณะที่นายสมบัติ รุ่งแตงอ่อน หัวหน้าสายตรวจปราบปรามฯ สายที่ 2 ได้นำกำลังออกตรวจ บริเวณเขาหน่อ-เขาแก้ว วัดเขาหน่อ ท้องที่ ต. บ้านแดน อ. บรรพตพิสัย จ. นครสวรรค์ เพื่อเฝ้าระวัง และป้องปรามการลักลอบล่าลิงในพื้นที่ โดยทำการตรวจสอบโดยรอบ และได้สอบถามราษฎรที่ขายอาหารลิงอยู่บริเวณทางเข้าวัดเขาหน่อแล้ว ไม่พบว่ามีการลักลอบล่าลิง หรือมีทำร้ายลิงแต่อย่างใด เช่นกันนายสมศักดิ์ ศรีคงทนหัวหน้าสายตรวจฯ สายที่ 3 และนายสมบัติ รุ่งแตงอ่อน หัวหน้าสายตรวจฯสายที่ 2 สบอ. 12(นครสวรรค์)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.