Header Ads

อบจ.ประชุมฝ่ายบริหาร ติดตามผลงานทุกกองในรอบ 1 เดือน หาทางพัฒนาศักยภาพ ในการทำงานและการดูแลประชาชน จัดชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมเผชิญเหตุ

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2564  โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายมานพ บุญผสม นายเชิดพันธุ์ มาศรี  นางสุดฤทัย  เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ. พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายก อบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว นางสาวแก้วตา มะระยงค์ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายก อบจ. นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัด อบจ. นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด นายสมคิด บุญครอบ หน.สำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายทั้งหมด โดยมีวาระที่สำคัญคือ การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการของแต่ละกอง ในรอบ 1 เดือนที่ผ่นมา โดยนายกอบจ.ได้ให้นโยบาย มุ่งเน้นการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน  การขับเคลื่อนการทำงานของอบจ. และการพัฒนาองค์กร การทำงานต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ  ซึ่งหากเจอปัญหาบ่อยๆ จะทำให้เกิดความชำนาญ และเรียนรู้ถึงการแก้ปัญหาเพื่อช่วยชาวบ้านได้ทันท่วงที  และงานจะเป็นไปตามระบบ  ที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยต้องสร้างฝาย อ่างเก็บน้ำ เจาะบ่อบาดาล และขุดลอกเส้นทางน้ำ หากไม่รีบแก้ไข ชาวบ้านก็จะไม่มีน้ำทำการเกษตร ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ คุณภาพชีวิตจะแย่ลง สภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็จะไม่มีการฟื้นตัวเพราะชาวบ้านไม่มีเงินที่จะนำมาใช้จ่ายโดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้ให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา สำหรับนักเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ที่มีคะแนนสูงในวิชาพละศึกษา วิชาชีพ และวิชาศิลปะ โดยฝากให้คณะผู้บริหารโรงเรียนวิเคราะห์หาทิศทางการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคเทคโนโลยี และหาจุดเด่นของนักเรียนที่ทำให้ประชาชนได้รู้จักโรงเรียนสวนกุหลาบ (จิรประวัติ) นครสวรรค์มากยิ่งขึ้นในส่วนของกองสวัสดิการสังคม มอบหมายให้นางกาญจนา ไชยพรม ผู้อำนวยการกอง ติดตามเรื่องการต่อยอดทางด้านการศึกษา กับการฝึกพัฒนางานด้านอาชีพ ให้กับเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ มีความรู้เพิ่มขึ้น มีความสามารถทางด้านวิชาชีพ สามารถออกไปประกอบอาชีพหรือไปศึกษาต่อได้ จะได้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม สามารถกลับคืนสู่สังคม หรือส่งกลับบ้านได้อย่างสง่างาม เป็นที่ต้องการของสังคมและเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปโดยภาพรวม ทุกกองมีผลงานที่ดี มีคุณภาพ มีความรวดเร็ว สามารถดำเนินการและประสานงานได้สอดคล้องกัน ร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมให้งานดำเนินไปด้วยความราบรื่น แต่ยังมีบางครั้งในช่วงวันหยุดราชการที่มีเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง พัดเอาบ้านเรือนของประชาชนพังเสียหาย หรือมีน้ำหลากในช่วงฝนตกหนัก ทำให้ถนนขาด สะพานพังประชาชนได้รับความเดือดร้อน ตรงนี้ยังขาดการประสานงานแจ้งเหตุ จึงขอให้มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เข้าพื้นที่ รายงานเหตุและพร้อมช่วยเหลือประชาชน โดยมอบหมายให้นางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับทีมประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเผชิญเหตุต่อไป!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.