Header Ads

##บ้านผักไห่สวย ด้วยมือของพวกเรา##

วันนี้บ่าย สองโมง นำทีมงานที่ทำการปกครองอำเภอ(นายอำเภอ/ปลัดอำเภอ/เสมียนตรา/จนท.ปกครอง/พนักงานราชการ/สย./สมาชิก อส./จนท.ทีมตำบล รวมทั้งการสนับสนุนพนักงาน วัสดุอุปกรณ์ จากเทศบาลตำบลลาดชะโด/อบต.ลาดน้ำเค็ม...ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการอำเภอผักไห่ 3 จุด คือ  1.ริมฝั่งแม่น้ำ   2.ทางเข้าที่ว่าการอำเภอตั้งแต่ปากทางถนนใหญ่ 3.ข้างบ้านพักนายอำเภอ  เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย บ้านเมืองเราน่าอยู่ น่าอาศัย ให้คนบ้านอื่น เมืองอื่นชื่นชมเราครับรายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาพระราชทาน อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(1) หน่วย : ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอผักไห่(2) ภารกิจ : พัฒนาทำความสะอาด บริเวณ ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่ (3) วันเวลา : วันที่ 21  เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.       (4) สถานที่ : บริเวณโดยรอบที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่ ตำบลผักไห่ (5)รายละเอียด : นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ มอบหมายให้ ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอ เสมียนตรา อส.  เจ้าหน้าที่tst  และประชาชนจิตอาสา  ร่วมพัฒนาทำความสะอาด บริเวณที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่ ตำบลผักไห่เพื่อความสะอาดเรียบร้อย(6) ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.