Header Ads

โควิดระบาดรุนแรง นายอำเภอผักไห่​ ลงประชาสัมพันธ์ด้วยตนเอง

วันนี้(27เม.ย.64)เวลา 17.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ ได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย ที่ตั้งอยู่ใน อบต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ แต่กระจายเสียงได้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบลท่าดินแดง เพื่อพบปะ นำข่าวสารของทางราชการไป สื่อสารให้ประชาชนได้ทราบ ได้ให้ข้อแนะนำ เรื่องดังต่อไปนี้1.การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้ดำเนินชีวิตตามมาตรการในทุกๆด้าน2.การจัดทำตำบลสะอาด ให้พี่น้องประชาชนร่วมกันทำทั้งในส่วนครัวเรือนและชุมชนของตนเอง เพื่อสนับสนุนที่จว.พระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก3.การให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปรับบริการต่างๆที่อำเภอ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด4.ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล มีความสามัคคีกัน เพื่อทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากิจกรรมต่างๆให้สำเร็จและสร้างความสุขไปด้วยกัน  การพูดคุยผ่านเสียงตามสายในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 40 นาที เชื่อว่าชาวบ้านจะได้รับฟังแล้วนำไปปฎิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป!!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.