Header Ads

กระทรวงมหาดไทยมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.50 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเป็นผู้มี "จริยธรรมดีเด่น"  ประจำปี 2563 จำนวน 5 ราย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล         ทั้งนี้ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่รับราชการได้ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และแผ่นดิน มาโดยตลอด ตั้งใจมั่นเสมอว่าประโยชน์ของส่วนรวม ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของแผ่นดิน คือผลพวง(ผลโดยตรง) ของการทำงาน ประโยชน์ส่วนตัว คือผลพลอยได้(ผลโดยอ้อม)ของการทำงาน จึงตั้งปณิธานความดีในการรับราชการว่า "จะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราช "การ
!!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.