Header Ads

เมือง​ปากน้ำโพ​ คัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครสวรรค์ (กต.ตร.) วันนี้ ( 28 เมษายน 2564) เวลา 13.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการตัวแทนประชาชนใน (กต.ตร.) จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ รองประธานฯ และคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์โดยการประชุมพิจารณา คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ด้านๆละ 1 คน ด้านการศาสนา หรือวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ หรือการสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจบริการ ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม หรือธุรกิจการเงิน ด้านองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ด้านเกษตรกรรม และคัดเลือกกรรมการตัวแทนประชาชน จำนวน 3 คน ซึ่งการลงมติ การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่กรณีที่ กฎหมายบัญญัติหรือกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่มีมติให้กระทำโดยวิธีลับ และ การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีเปิดเผยให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะสำหรับภารกิจหลักตามมาตรา 18 (6) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 กำหนดให้ กต.ตร.กทม. กต.ตร. จังหวัด และ กต.ตร.สถานีตำรวจ มีบทบาทภารกิจในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ บช.น. / ภ.จว. ให้เป็นไปตามนโขบายของ ก.ต.ช. และการบริหารราชการตำรวจให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และกฎหมายอื่น ซึ่ง ก.ต.ช. ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ กต.ตร.กทม./จังหวัด และสถานีตำรวจในเรื่องดังกล่าว ไว้ในระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ. 2549 นอกจากนี้ทั้ง กต.ตร.กทม. กต.ตร.จังหวัด และ กต.ตร.สถานีตำรวจยังมีภารกิจในการ ตรวจสอบติดตามผลตามคำร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะตามนัยระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการรับคำร้องข้อเสนอแนะของประชาชน พ.ศ. 2549 อีกส่วนหนึ่งด้วย!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!!

 เมือง​ปากน้ำโพ​ คัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครสวรรค์ (กต.ตร.)

วันนี้ ( 28 เมษายน 2564) เวลา 13.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการตัวแทนประชาชนใน (กต.ตร.) จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ รองประธานฯ และคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

โดยการประชุมพิจารณา คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ด้านๆละ 1 คน ด้านการศาสนา หรือวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ หรือการสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจบริการ ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม หรือธุรกิจการเงิน ด้านองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ด้านเกษตรกรรม และคัดเลือกกรรมการตัวแทนประชาชน จำนวน 3 คน ซึ่งการลงมติ การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่กรณีที่ กฎหมายบัญญัติหรือกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่มีมติให้กระทำโดยวิธีลับ และ การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีเปิดเผยให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ

สำหรับภารกิจหลักตามมาตรา 18 (6) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 กำหนดให้ กต.ตร.กทม. กต.ตร. จังหวัด และ กต.ตร.สถานีตำรวจ มีบทบาทภารกิจในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ บช.น. / ภ.จว. ให้เป็นไปตามนโขบายของ ก.ต.ช. และการบริหารราชการตำรวจให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และกฎหมายอื่น ซึ่ง ก.ต.ช. ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ กต.ตร.กทม./จังหวัด และสถานีตำรวจในเรื่องดังกล่าว ไว้ในระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ. 2549 นอกจากนี้ทั้ง กต.ตร.กทม. กต.ตร.จังหวัด และ กต.ตร.สถานีตำรวจยังมีภารกิจในการ ตรวจสอบติดตามผลตามคำร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะตามนัยระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการรับคำร้องข้อเสนอแนะของประชาชน พ.ศ. 2549 อีกส่วนหนึ่งด้วย
!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.