Header Ads

ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่เทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลและครอบครัว

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่ห้องโถงชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการมอบให้พนักงาน ลูกจ้างที่ต้องทำงานเสี่ยงต่อโรค ทั้งในส่วนของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พนักงานกวาดถนน พนักงานเก็บขยะ  งานทะเบียนราษฎร โดยมีนางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลฯ ร่วมกันรับมอบ ที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ อาทิ มอบหมาย อสม. สำรวจ คัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน  การประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรค วิธีปฎิบัติ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การร่วมจัดตั้งและดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม การล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.