Header Ads

เมืองสี่แคว​ เปิดศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เวลา 11.00 น. นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดเปิดศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายแพทย์อดิสรณ์  วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิดฯ   ณ   อาคารโรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ขยายวงกว้างมายังกลุ่มสถานบริการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิง ผับ บาร์  ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 14 เมษายน 2564  พบจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 120 ราย และจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 11 / 2564 ในวันที่ 11 เมษายน 2564 มติที่ประชุม กำหนดให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์  ณ อาคารโรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับเป็นสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีอาการ ให้ได้รับการดูแลโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นระยะเวลาคนละ 14 วัน เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลและที่สำคัญเป็นการป้องกันควบคุม                การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการจัดตั้งศูนย์ ฯ ครั้งนี้  ได้แบ่งพื้นที่ดูแลผู้ป่วยเป็น 2 โซน ได้แก่ โซนผู้ป่วย      เพศหญิง จำนวน 30 เตียง และโซนผู้ป่วยเพศชาย จำนวน 30 เตียง  และสำหรับในการเฝ้าระวังและติดตามอาการของผู้ป่วยขณะที่อยู่ในศูนย์ฯ มีทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธรณสุข     จากโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครสวรรค์ และมีการจัดเวรสำหรับให้บริการดูแลผู้ป่วย จำนวน 8 คน ต่อวัน โดยแบ่งผลัด ละ 6 วันต่อทีม ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนต่างๆ  โดยเฉพาะเทศบาลนครนครนครสวรรค์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ อาคารโรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ ในการสนับสนุนในด้านต่างๆ  มณฑลทหารบกที่  31 ค่ายจิระประวัติให้การสนับสนุนเตียง ที่นอน หมอน  และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สนับสนุนเครื่องนอน (อันได้แก่ผ้าปู ปลอกหมอน ผ้าห่ม) และอุปกรณ์การตรวจประเมินอาการผู้ป่วย รวมทั้งบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน Free WiFi และอุปกรณ์การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย, สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 3 และศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ ที่สนับสนุนด้านวิชาการ ด้านอาหาร น้ำดื่ม สำหรับผู้ป่วยดำเนินงานโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์                      โดยขอรับงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครสวรรค์     โดยที่ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ขยายวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้พบจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดนครสวรรค์มีมติให้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ หรือที่เรียกว่าโรงพยาบาลสนาม  นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการจัดเตรียมสถานที่ ให้ผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ดี ให้อยู่ในความดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด  และที่สำคัญเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อไปยังคนรอบข้าง โดยเฉพาะ ครอบครัว ชุมชน  อีกทั้งยังเป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งมีผู้ป่วยโรคอื่นเป็นจำนวนมาก  ผมเชื่อว่าจังหวัดนครสวรรค์ จะผ่านวิกฤตนี้ได้  ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนทุกคนต้องให้ความสำคัญด้านการป้องกัน  สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่าง ยังเป็นหัวใจสำคัญ ที่ทุกคนจะต้องช่วยกันอย่างจริงจัง             จังหวัดนครสวรค์ ได้ขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลนครนครสวรรค์ มณฑลทหารบก 31 ค่ายจิระประวัติ นครสวรรค์ บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 3 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนในการจัดเตรียม อาคารโรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  ให้เป็นศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.