Header Ads

โรงพยาบาลชุมแสงงดรับผู้ป่วยนอกเข้าตรวจภายในโรงพยาบาลหลังพบการติดเชื้อโควิด-19 ในขณะที่จังหวัดนครสวรรค์แจ้งให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องและถูกวิธีทุกครั้งและจะบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มข้น​

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  ต้องนำคำสั่งของศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอชุมแสง  ติดบนป้ายกระกระดานหน้าบริเวณทางเข้าอาคารของโรงพยาบาลโดยมีข้อความระบุว่าด้วยอำเภอชุมแสง ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 เพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 1.ประชาชนที่เข้ารับบริการ คลินิคทางเดินหายใจ ของโรงพยาบาลชุมแสงเมื่อวันที่ 29 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเองอย่างเข้มงวดนับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการ ดังต่อไปนี้ได้แก่มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส  มีน้ำมูกไหล เจ็บคอ  ไอแห้ง  อ่อนเพลียหายใจเหนื่อยหอบ  ปวดเมื่อยเนื้อตัว  สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส   มีผื่นบนผิวหนัง  นิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี  ให้ติดต่อโรงพยาบาลชุมแสงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลอื่นๆใกล้บ้านทันที 2.โรงพยาบาลชุมแสง จะให้บริการเฉพาะ ผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือฉุกเฉิน หรือการคลอดบุตร กรณีผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยทั่วไปให้ไปรับบริการณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำหรับผู้มารับบริการเจาะเลือดรับยาประจำให้ไปรับณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พื้นที่ภูมิลำเนาโดยโรงพยาบาลชุมแสงจัดส่งยาหรือเวชภัณฑ์ไปจ่ายณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแทนข้อมูลล่าสุดจังหวัดนครสวรรค์วันที่ 27 เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ณ ปัจจุบัน 200 ราย ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยอดสะสม (เพิ่ม 14 ราย) เป็น 303 ราย  รักษาหายแล้ว ยอดสะสม 99 ราย (เพิ่ม 48 ราย)เสียชีวิต 4 ราย (เพิ่ม 1 ราย)ในขณะที่จังหวัดนครสวรรค์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องและถูกวิธีทุกครั้ง ตลอดเวลาที่อยู่นอกเคหสถาน หรือออกจากที่พำนัก  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง!!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.