Header Ads

เมืองปากน้ำโพ​ สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (COVID-19) แก่บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขด่านหน้าและเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นสักขีพยานและให้กำลังใจในการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี​ นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นำบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขด่านหน้า รวมถึงเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย รวมจำนวน 500 ราย โดยวันนี้ได้ดำเนินการเพื่อทดสอบระบบการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ในวันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 ซึ่งได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. จำนวน 2,000 โดส กลุ่มเป้าหมายให้ให้บริการฉีดวัคซีน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขด่านหน้ารวมถึงเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย รวมจำนวน 500 ราย ประกอบด้วย1. บุคลากรโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 320 ราย2. บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 30 ราย3. บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฯ จำนวน 100 ราย4. บุคลากรสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ จำนวน 50 รายและในวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 จะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับ อสม. ในจังหวัดนครสวรรค์อีกจำนวน 500 ราย ให้บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ชีวนันท์ โรงพยาบาล สวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์สำหรับการดำเนินการลำดับต่อไปจังหวัดนครสวรรค์ จะสำรวจความการของประชาชนในกลุ่มบุคลากรด่านหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามความสมัครใจ ภายใต้นโยบายรัฐบาลให้เปิดประเทศเดือนตุลาคม 2564 "เปิดประเทศเมื่อทุกคนปลอดภัย ร่วมใจฉีดวัคซีน "ภายใต้ caption" ฉีดวัคซีนช่วยชาติ ให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับประเทศ"ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขให้ทุกจังหวัดเตรียมฉีดวัคซีนโควิด 19 กลุ่มเป้าหมายพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 โดยได้ดำเนินการกระจายวัคซีน ชิโนแวค 8 แสนโดส ให้พื้นที่ควบคุมการระบาด 6 จังหวัด 3.5 แสนโดส, พื้นที่ท่องเที่ยว 8 จังหวัด 24 แสนโดสพื้นที่ชายแดน 8 จังหวัด 5 หมื่นโดส, และกระจายวัคซีนให้แก่จังหวัดที่เหลือเพื่อซักซ้อมความพร้อมก่อนเริ่มฉีดวัคซีนล็อตใหญ่ในเดือนมิถุนายน 2564 การฉีดวัคซีนเน้นบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านหน้า การจัดสรรวัคนให้จังหวัดขนาดเล็ก 800 โดสจังหวัดขนาดใหญ่ 1,00 โดส และจังหวัดใหญ่พิเศษ 1,200 โดส และจัดสรรให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อีกจังหวัดละ 1,000 โดส โดยได้กระจายวัคซีนชิโนแวค 8 แสนโดส ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.