Header Ads

พิจิตร-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day)

 

               วันที่ 9  มีนาคม  2564 นางสาวไพรินทร์  สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร  มอบหมายให้นางสาวสุรีลักษณ์ ศิริโชคธนทรัพย์  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  เข้าร่วมงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร ณแปลงนาสาธิตต้นแบบการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดพิจิตร ปี 2564 ณ ศูนย์บ่มเพาะ Young Smart farmer สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีครั้งนี้  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร      การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ส่งเสริม ให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาทำลาย ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิมมุ่งสู่การทำการเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม  เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา
ทั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดพิจิตร ปี 2564 สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีการถ่ายทอดความรู้ที่สถานีการเรียนรู้ 6 สถานี คือ 1. ฐานการผลิตพืชอาหาร 2. ฐานพืชปุ๋ยสด 3. ฐานการทำปุ๋ยหมัก 4. ฐานการผลิตสารชีวภัณฑ์ 5.การบริหารจัดการน้ำ  6. ฐานเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในพื้นที่ทางการเกษตร

**ข่าวโดย:ชมัยพร   การสมทรัพย์ /ชูศักดิ์  อ้อยเฮิง รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.