Header Ads

ผู้การเมืองสี่แคว​ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม​ สภ.ลาดยาว​ อ.ลาดยาว​

วันที่ 11 มี.ค.64 เวลา15.30 น.พ.ต.อ.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรืองรอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.ลาดยาว พบพ.ต.อ.วิริยะบัณฑิต สถิตย์สูวชาติผกก.สภ.ลาดยาวพ.ต.ท.กฤชวระพัชร ศรีสด รองผกก.สส.สภ.ลาดยาว,พ.ต.ท.ศักดิ์ชาย เกษสุภะ สวป.สภ.ลาดยาว พร้อม ตร.สภ.ลาดยาว ให้การต้อนรับ จึงได้ให้ให้คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆดังนี้           1.เน้นงานป้องกันเชิงรุกลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน 2.มีแนวทางในการพัฒนาอาคารสถานที่ทางราชการให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนและสร้างความภาคภูมิใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในสถานที่ดังกล่าว           3.การลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนสร้างความคุ้นเคยเพื่อประฌยชน์ในการทำงานทุกด้านและนำข้อมูลต่างๆมาใช้วางแผนในการทำงาน           4.แสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมทุกประเภท           5.ดูแลสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เพื่อเขาจะได้มีกำลังใจในการทำหน้าที่และดูแลประชาชน​ 6.เน้นหนักการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่และดูแลกำลังพลห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งให้กวดขันจับกุมคดีเกี่ยวกับอบายมุขในทุกประเภทอย่างจริงจัง​ 7.คดีอาชญากรรมทุกประเภทเมื่อเกิดขึ้นแล้วให้พยายามจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีให้ได้ทุกคดีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน  8.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของสถานีต้องสอดส่องดูแลกำลังพลที่ตนเองรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดตามคำสั่งตร.1212/2537 ไม่ให้ทำผิดวินัยและมีกำลังใจในปฏิบัติหน้าที่อย่างตามกำลังความความสามารถ           9.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นในสภ.ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งการครองตัว ครองตน ครองงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา           พร้อมกับรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้นำเสนอผลงานจากการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาในระดับต่างๆของ สภ.ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.