Header Ads

เก้าเลี้ยว​ จัดงานวันคณะกรรมการ​หมู่บ้าน​ (กม.)​

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) พร้อมอ่านสาร์นผู้บังคับบัญชาซึ่งประกอบด้วย สาร์นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สาร์นพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สาร์นนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สาร์นนายธนาคม จงจิระ อธิบดีดรมการปกครอง โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 โดยถือกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2486 และในปี 2551 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ของ กม. เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธานโดยตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการโดยตำแหน่งผู้นำหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้าน เป็นกรรมการโดยตำแหน่งกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 – 10 คน โดยการเลือกของประชาชนในหมู่บ้าน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี มีบทบาทสำคัญคือ ช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือที่นายอำเภอมอบหมายหรือผู้ใหญ่บ้านร้องขอ เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดการกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน  และในโอกาสดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และคณะร่วมเป็นกลไกหลักในการดำเนินงานด้านการพัฒนาหมู่บ้าน สังคม ชุมชน  ซึ่งได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองในการขับเคลื่อนงานในทุกบทบาทและทุกมิติผ่านรูปแบบของจิตอาสา ก่อให้เกิดเกิดการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่น ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนงานด้านจิตอาสาทางสังคมซึ่งอำเภอเก้าเลี้ยวเป็นอำเภอแรกของประเทศไทยที่มีคณะทำงาน อพม. 100 %!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.