Header Ads

อบจ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัด หลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้ด้านการเขียนหนังสือราชการที่ดี"

ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์​ จันทะพิงค์​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ หลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้ด้านการเขียนหนังสือราชการที่ดี"โดยมี​ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมในพิธีทางด้าน​ นายไกรสิน​ ศิลปจารย์​ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยหลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้ด้านการเขียนหนังสือราชการที่ดี ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับ ระบบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และการบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุญช่วย แสงตะวัน ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยกรมการปกครอง มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องความสำคัญของหนังสือราชการ หลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ สำนวนและภาษาที่ใช้ในราชการที่ถูกต้อง และเทคนิคในการร่างหนังสือราชการซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของหนังสือราชการ หลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ สำนวนและภาษาที่ใช้ ในราชการที่ถูกต้อง รวมถึงเทคนิคการร่างหนังสือราชการซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดฝึกอบรม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จึงกำหนดจัดอบรมรุ่นที่ 1 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 1 เมษายน 2564 หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.