Header Ads

ท่องเที่ยวและกีฬา​ พาสื่อสัญจร​ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตรและวิถีชุมชน​

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะ และการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่สวนฝรั่งแจ่มไทย ฝรั่งอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นตำบลเขาดิน เพื่อติดตามการดำเนินงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตรและวิถีถิ่น เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่าง ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ ส่งเสริมให้ประชาชนหันกลับมาทำการเกษตรปลอดภัยโดยใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติเข้าประยุกต์เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยด้านผลผลิต ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ให้สามารถมีวิถีชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย   ซึ่งในโอกาสดังกล่าวได้มีส่วนราชการอำเภอ ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเมืองใต้ อสม. ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับที่บ้านหาดเสลา หมู่ที่ 1 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.