Header Ads

น่าน-วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จังหวัดน่าน จัดพิธีเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (2 มี.ค. 64) ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 ถวายเป็นพระราชสักการะและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีพร้อมจัดกิจกรรมภายในงาน อาทิ การมอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวแตอร์ CAD, การมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1, การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน       ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ได้กล่าวว่าสืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” และได้ถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระปรีชาสามารถทางการช่างและเป็นแบบอย่างและแรงใจต่อแรงงานไทย วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีจึงเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” โดยได้น้อมนำมาเป็นแรงดลใจให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงานให้มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคน เพื่อพัฒนาชาติ และได้ดำเนินการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี และในปีนี้วันที่ 2 มีนาคม ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง!!!! ต้อย​  รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.