Header Ads

เมืองสี่แคว​ กอ.รมน.นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมบึงบอระเพ็ด​

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์นาย จุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับคณะจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะสื่อมวลชน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย "สรุปการจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน" ในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง โดยมี พันเอก กัญจน์ณัฏฐ์ เพ็ชรแสง ผู้อำนวยการ ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ การเยี่ยมชมเพื่อเป็นการพัฒนา นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ประมงจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายเกี่ยวกับ ข้อมูลประวัติและการพัฒนาบึงบอระเพ็ดที่ผ่านมา นายจิระเดช บุญมาก หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายเกี่ยวกับ การบริหารจัดการกองดินในการขุดลอกบึงบอระเพ็ด พร้อมตอบข้อซักถามจากคณะสื่อมวลชน จากนั้นล่องเรือทัศนศึกษาธรรมชาติบริเวณบึงบอระเพ็ด ต่อจากนั้นออกเดินทางไปยังโครงการ โคกหนองนาโมเดลแบบอย่างความยั่งยืนจังหวัดพิจิตร ของ กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร ส่วนราชการที่ร่วมให้การต้อนรับ คือ พันเอก พรชัย นพรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ พันเอก โชติพัฒน์ แสนทวีสุข  หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผน และการข่าวกอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ประมงจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิช ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณะสื่อมวลชนจากจังหวัดกรุงเทพฯ กำแพงเพชร สุโขทัย และนครสวรรค์ ร่วมเยี่ยมชมโครงการฯ!!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.