Header Ads

เทศบาลตำบลลาดยาว จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

นายสมชาย ประไพรวัลย์​  ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดยาว เป็นประธานเปิดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ประจำเทศบาลตำบลลาดยาว​ อำเภอลาดยาว​ จังหวัดนครสวรรค์​ โดยมี นายภัทรศักดิ์​  ปทุมวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ผู้อำนวยการคณะกรรมการเลือกตั้งเทศบาลตำบลลาดยาว​ กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยในเขตเทศบาลตำบลลาดยาว แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลาดยาว มีความเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลาดยาว ได้มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)​ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียง ลงคะแนนเลือกตั้งและนับคะแนน ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง เพื่อทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงได้มีการจัดอบรมขึ้นในวันนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งรับชมสื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น การปฏิบัติงานการเลือกตั้ง รวมถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและอาสาสมัครสาธารณสุข และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จากสถานการณ์จำลองเหมือนจริงทุกขั้นตอน ซึ่งสามารถอธิบายข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แต่ละตำแหน่ง พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่จะปฏิบัติงานจริงในวันเลือกตั้ง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 5 ท่าน พร้อมคณะทีมงานมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​ 0979998240!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.