Header Ads

อำเภอผักไห่​ ปฏิบัติการ​ 5 ส.

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ร่วมกับทีมงานของที่ทำการปกครองอำเภอ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ เสมียณตราอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการ สย. อส. และน้องโครงการ TST ดำเนินการร่วมกันทำความสะอาด จัดห้อง และปรับภูมิทัศน์ห้องทำงานแต่ละฝ่าย รวมทั้งอาคารที่ว่าการอำเภอ ห้องน้ำ ห้องเก็บพัสดุ ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้ชื่อ “กิจกรรม 5ส”  คือ1 ส. สะสาง 2 ส. สะอาด3 ส. สะดวก 4 ส. สุขลักษณะ5 ส. สร้างนิสัย    ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่มารับบริการจากส่วนราชการต่างๆได้อย่างสะดวก สบาย และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของภาคราชการต่อพี่น้องประชาชนผู้มารับบริการ ต่อไป!!!อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0979998240!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.