Header Ads

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กรมอนามัย ร่วมกับ เครือข่ายสถานศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน สู่การเป็นเด็ก “ฉลาด ดี มีทักษะ แข็งแรง” สร้างทักษะสุขภาพผ่านรถเคลื่อนที่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ Mobile Child Strong Together Superhero NuPETHS

วันนี้ (5 มีนาคม 2564) นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นด้วย  Package “Mobile Child Strong Together Superhero NuPETHS” เขตสุขภาพที่ 3 โดยมี นายแพทย์สราวุฒิ  บุญสุข  รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย แพทย์หญิงศรินนา  แสงอรุณ  ผู้อำนวยการ       ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมงานในครั้งนี้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า การพัฒนานักเรียนและเยาวชนด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษา ทั้งด้านสติปัญญา กระบวนการเรียนรู้ และทักษะความรับผิดชอบต่อตนเอง ถือเป็นรากฐานการสร้างความเข้มแข็งของประเทศ เนื่องจากการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เป็นการวางรากฐานโครงสร้างคุณภาพคน เพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดดี การเรียนรู้ที่ดี มีความพร้อมทุกด้าน ส่งผลให้เยาวชนมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ควรเตรียมตัวเด็กให้มีความพร้อมกับสังคมยุค 4.0 มีการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างรอบด้าน โดยอาศัยครอบครัว             เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างวินัยเชิงบวกด้านสุขภาพ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของสุขภาพ รวมทั้ง     การสร้างความเข้าใจ และความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพ และสามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีทักษะสามารถดูแลสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความพร้อมในการเรียนรู้และส่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขทางด้าน นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยได้มอบให้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ประสานเครือข่ายสถานศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนสู่การเป็นเด็ก “ฉลาด ดี มีทักษะ แข็งแรง” พร้อมเป็นเด็กในศตวรรษที่ 21 Health Literacy ด้วยการมีพฤติกรรมพึงประสงค์ อันจะส่งผลต่อการมีสุขภาพดีต่อไปในอนาคต และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กลุ่มเพื่อนวัยเรียน โดยมุ่งเน้นให้เกิดทักษะสุขภาพไปใช้ให้เกิดประโยขน์    ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ผ่านรถเคลื่อนที่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้  Mobile Child Strong Together Superhero NuPETHS ซึ่งหนูเพชร (NuPETHS) จะประกอบด้วย Nu : Nutrition คือ การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน   กินอาหารครบ 5 หมู่ กินอย่างไรให้สูงดีสมส่วน ดื่มนมจืดเพื่อยืดความสูง กินผักผลไม้หลากสี และอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม P : Physical Activity คือ การส่งเสริมให้กิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ 60 นาทีทุกวัน โดยเน้นการกระโดดโลดเต้นเล่นสนุกเพื่อเพิ่มความสูง E : Environmental Health คือ การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีทักษะชีวิตด้านความปลอดภัยและพฤติกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กินอาหารให้ปลอดภัย การใช้ช้อนกลางเพื่อป้องกันโรค การล้างมือ 7 ขั้นตอนทุกครั้งก่อนกินอาหาร และใช้ส้วมให้ถูกสุขลักษณะ T : Teeth คือ การแปรงฟันอย่างถูกวิธี โดยเน้นการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง นาน 2 นาที งดกินอาหารหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง H : Hygiene คือ       การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีสุขอนามัยที่ดี ตรวจร่างกายเบื้องต้น 7 วิธี ดูแลร่างกายให้สะอาด  และรู้ทันเรื่องเพศ และ S : Sleep คือการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนนอนหลับเพียงพอ หลับสนิทวันละ 9–11 ชั่วโมง “สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการสาธิตรถเคลื่อนที่ Mobile Child Strong Together Superhero NuPETHS ผ่านกิจกรรมฐานเรียนรู้ เกม สื่อสาธิต 6 ฐานเรียนรู้ ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาซาลโชติรวี ซึ่งเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ” !!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.