Header Ads

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (4 มีนาคม 2564) เวลา 13.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) รุ่นที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กรมพลศึกษา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการศึกษาและการกีฬา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬา และ ผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครกีฬาและผู้นำออกกำลังกายให้แพร่หลาย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำออกกำลังกาย จาก 15 อำเภอ  ได่แก่ อำเภอเก้าเลี้ยว, อำเภอชุมแสง, อำเภอตากฟ้า, อำเภอตาคลี, อำเภอแม่เปิน, อำเภอแม่วงก์, อำเภอลาดยาว, อำเภอโกรกพระ, อำเภอชุมตาบง, อำเภอท่าตะโก, อำเภอบรรพตพิสัย, อำเภอพยุหะคีรี, อำเภอไพศาลี, อำเภอเมืองนครสวรรค์ และอำเภอหนองบัว รวมทั้งสิ้น 200 คน
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีคณะวิทยากรมาให้ความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน และผู้ที่เข้าร่วมอบรม ซึ่งจะได้นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ นำไปไปปฏิบัติกิจกรรมในท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการกีฬาและการออกกำลังกาย สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการด้านกีฬาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.