Header Ads

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจความพร้อมรบการซ้อมยิงอาวุธปล่อยนำวิถี และให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารเรือในการตรวจความพร้อมการฝึก กองทัพเรือ ประจำปี 2564


          วันที่ 9 มี.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจความพร้อมในการซ้อมยิงอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-พื้น (Harpoon Block 1C) ในทะเลของเรือหลวงตากสิน และเรือหลวงสุโขทัย บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งเป็นเรือควบคุมบังคับบัญชากองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ทั้งนี้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเน้นย้ำในการฝึกให้กำลังพล มีความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล (มีความรอบรู้ และร่างกายที่แข็งแรง)  องค์วัตถุ (ยุทโธปกรณ์) และยุทธวิธี (การปฏิบัติ) รวมทั้งรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องในการเตรียมการฝึกกองเรือเฉพาะกิจฯ เพื่อให้กำลังทางเรือของกองเรือยุทธการที่เข้าร่วมฝึก ได้มีความพร้อมต่อการฝึกที่กำลังจะมาถึง ตลอดจนดำรงความพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ


          ในการนี้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สิทธิพร  มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจความพร้อมของหน่วยต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือฯ ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

ภาพข่าว  สมนึก เชื้อสนุก 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.