Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานเปิดฤดูกินตาลและท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564​

วันนี้ (27 มีนาคม 2564) เวลา 18.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานฤดูกินตาลและท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โดยมี นายสานนท์ เพ็ญแสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนโยบายของรัฐบาลที่จะขจัดปัญหาความยากจนของคนไทย ซึ่งการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาของชุมชนในด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) โรงเรียนชุมชนวัดเกยไขยเหนือ (นิรภัย-ประซานุกูล)โรงเรียนธนศรี และส่วนราชการอำเภอชุมแสง ได้จัดงานเปิดฤดูกินตาลและที่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการของตำบลเกยไชย ตำบลใกล้เคียง ภายในเขตอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และเพื่อการประซาสัมพันธ์สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวสำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนี้กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย"การแสดงของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ และโรงเรียนธนิศิรี ,การแข่งขันการเฉาะลูกตาล และกินตาล , การประกวดระบำตาล/เซิ้งตาล , ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ได้แก่ข้าวราดแกงหัวตาลสามรส ไอศกรีมน้ำตาลสด ลอนตาลล่องธารา และขนมตาล , การจัดแสดงร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากตาลโตนด ,การแสดงดนตรีของเยาวชน (วงดนตรี CT Band) และร่วมกินตาลฟรีตลอดงาน!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​  0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.