Header Ads

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) งานศึกษาสำรวจ ออกแบบรายละเอียด จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการก่อสร้างทางรถไฟ สาย แม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ ณ โรงแรม 42C เดอะชิค โฮเทล จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 มีนาคมนี้  นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) งานศึกษาสำรวจ ออกแบบรายละเอียด จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการก่อสร้างทางรถฟ สายแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์  ณ ห้องประชุม Grand Ballroom โรงแรม 42C เดอะชิค โฮเทล จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แนะนำข้อมูลของโครงการ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีเกี่ยวข้องได้มีโอกาสให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อแนวคิด เทคนิค วิธีการ และแผนการดำเนินประโยชน์ต่อการนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานศึกษาของโครงการได้อย่างเหมาะสม โดยมีกลุ่มที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เทสโก้ จำกัด เป็นบริษัทนำ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ดีไซน์ คอนเซป จำกัด และบริษัท ดอร์ช คอนซัลท์ เอเซีย จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานโครงการทางรถไฟ สายแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่เชื่อมตะวันตก-ตะวันออก (East-West Corridor Upper) จากแม่สอด-นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยได้รับงบประมาณสำหรับศึกษาสำรวจ ออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EA/ ในปีนี้ วัตถุประสงค์หลักประกอบด้วย (1) วางแนวเส้นทาง เสนอโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น รวมทั้งการออกแบบเพื่อเชื่อมโยงระบบและโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับระบบ การขนส่งรูปแบบอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการที่ รฟท. ได้จัดทำแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 (2) ทบทวนผลการศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม (3) สำรวจ ออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการ ก่อสร้าง และจัดทำเอกสารประกวดราคาเพื่อการก่อสร้าง  (4) ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมผลการศึกษาความเหมาะสมฯ (2558) แนวทางรถไฟ สายแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ เริ่มต้น โครงการสำรวจและออกแบบที่ กม. 7+415.00 ณ สถานีบึงเสนาท และสิ้นสุดที่สถานีด่านแม่สอด ตำแหน่ง กม. 256+80.000 มีระยะทางประมาณ 256.80 กม. แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ช่วงที่ 1 นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก มีสถานีทั้งหมด 24 สถานี ย่านขนส่งสินค้า (CY) 3 แห่ง ระยะทาง 188 กม. และช่วงที่ 2 ตาก-แม่สอด มีสถานีทั้งหมด5 สถานี ย่านขนส่งสินค้า (CY) 1 แห่ง ระยะทาง 68.8 กม. มีช่วงที่เป็นโครงสร้างทางรถไฟระดับพื้น 203.70 กม. และโครงสร้างอุโมงค์ 31.2 กม. และโครงสร้างสะพาน 21.90 กม. สภาพภูมิประเทศของโครงการส่วนใหญ่จะผ่านพื้นที่ เกษตรกรรม ส่วนช่วงที่ตัดเข้าอำเภอแม่สอดจะเป็นภูเขาสลับกับหุบเขาโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางที่กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยจะเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร ลดระยะเวลาเดินทาง ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่ง ลดปัญหามลพิษ ลดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งสาธารณะทั้งพื้นที่ชนบท เมือง และระหว่างประเทศ และจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการทางรางให้มากยิ่งขึ้น!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.