Header Ads

กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมการจัดการฟาร์มแพะแบบ Zero Waste Agriculture ในพื้นที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

                   

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมการจัดการฟาร์มแพะแบบ Zero Waste Agriculture ในพื้นที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โดยมีนายธนาชิต ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ ,ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา เปรมประภาศ สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ ,นายเกษม มหันตเกียรติ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ ,สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ , สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ ,ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทุ่งครุ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  ซึ่งดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

* ดร.พรรณปพร กองแก้ว นักวิจัยศูนย์วิจัยและบริการเพื่อขุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือและวางแผนทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทุ่งครุ ในการหาวิธีการจัดการปัญหาขยะสด ของเสีย และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในฟาร์มแพะ อีกทั้งเพิ่มผลิตภาพทางดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงสร้างเครือข่ายในการให้ความรู้และเทคโนโลยีเรื่อง การจัดการของเสียจากฟาร์มแพะ เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นการพัฒนาการเลี้ยงแพะอย่างถูกวิธีและยั่งยืน ซึ่งจะทำให้เกิดผลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือ 1.ปุ๋ยหมัก 2.ถ่านชีวภาพ   จากเศษวัสดุเหลือใช้  3.วัสดุปรับปรุงดิน และเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกกลุ่มต่อไป
** นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้นำเสนอเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ และรับฟังข้อมูลปัญหาเพื่อนำเสนอที่ประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯพิจารณา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายเกษม มหันตเกียรติ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ ---


---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ ดร.พรรณปพร กองแก้ว นักวิจัยศูนย์วิจัยและบริการเพื่อขุมชนและสังคม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ---


*** ข้อมูลภาพข่าว :สำนักงานเขตทุ่งครุ ,สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 ///////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.