Header Ads

เมืองสี่แคว​ จัดฝึกซ้อมแผนรับไฟป่า การฝึกทฤษฎีบนโต๊ะ(Table Top Exercise:TTX)

ณ​ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ พันเอกโชติพัฒน์ แสนทวีสุข​ หัวหน้ากลุ่มงาน นโยบาย แผน และการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อม แผนรับไฟป่า ประจำปี 2564​ โดยมี​ นายวีระ​ ระบอบ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ นายบรรจง โพธิ์วงค์ หัวหน้าสำนักงาน​ ปภ.จังหวัดนครสวรรค์​ นายจักรกฤช​ สิงธนสาร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า​ ทีมงานสำนักงาน​ ปภ.จังหวัดนครสวรรค์​ หน่วยงานในระดับพื้นที่เสี่ยงไฟป่า และผู้นำชุมชน​ เข้าร่วมในกิจกรรมซึ่งในวันนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดฝึกซ้อมแผน ฯ​ ขึ้น เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ที่เกิดจากไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงการซักซ้อม ทบทวน การปฏิบัติการประสานงาน การใช้เครื่องมือต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ให้มีความมั่นใจ ความพร้อมของร่างกาย และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ระหว่างหน่วยงาน และเพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน แบบบูรณาการ ในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ ฉุกเฉิน จากไฟป่าและหมอกควัน ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมในครั้งนี้มีการสมมติสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ของอำเภอแม่วงก์ แม่เปิน และชุมตาบง โดยมีการบรรยายในเรื่องที่เกี่ยวข้องจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก​ ผอ.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์  ผอ.ส่วนควบคุมและการปฏิบัติการไฟป่า!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644​!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.