Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝึกอบรมยกระดับฝีมือเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มวิสาหกิจตามโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ​

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการชุมชน จำนวน 30 ชั่วโมง โดยดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 และ 10-11 มีนาคม 2564 โดยนายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน กล่าวรายงานการดำเนินการการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ แรงงานวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่ม OTOP กลุ่มอาชีพต่างๆ ได้รับความรู้และทักษะฝีมือ เพื่อผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจแนวใหม่ และประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรมแปลกใหม่ และพัฒนาปรับรูปแบบการทำธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนของประเทศ โดยเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นผู้ประกอบการ แรงงานวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่ม OTOP กลุ่มอาชีพต่างๆ ในคลัสเตอร์เกษตรแปรรูปน่านอโกร-อินดัสทรี ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสาหร่ายน้ำจืดบ้านหนองบัว, วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต.น้ำเกี๋ยน, วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน, วิสาหกิจแปรรูปเกษตรเมืองโพง, บ้านถั่วลิสง, น่านดูโอคอฟฟี่, วิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์ เป็นต้น รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  38  คน
!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644​!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.