Header Ads

กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของเขตบางแค กรุงเทพฯ

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตบางแค กรุงเทพฯ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงหลักสอง-บางแค และแขวงบางแคเหนือ-บางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค เป็นประธานการประชุม และมีนายโครงการ เจียมจิรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางแค ,นางสาววิไลวรรณ ดุลยพัฒน์ สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เขตบางแค และประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงหลักสอง-บางแค ,ผู้อำนวยการกลุ่มอารักขาพืช ,หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 4 ,ฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานเขตบางแค พร้อมด้วยประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางแคเหนือ-บางไผ่ และผู้นำชุมชนของพื้นที่เขตบางแค เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

*นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค ประธานที่ประชุมกล่าวว่าการทำการเกษตรนับวันจะลดน้อยลง ยิ่งสภาพในกรุงเทพฯที่ดินมีมูลค่าสูง เกษตรกรโดยมากยังเช่าที่ทำกินเป็นส่วนมาก จึงทำให้พื้นที่การเกษตรลดลง จากสภาพปัญหาที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ได้ออกพบปะมีปัญหาคล้ายๆกันเรื่องคูคลองตื้นเขิน ซึ่งสำนักงานเขตได้ทำการขุดลอกเป็นประจำทุกปีโดยหมุนเวียนไป คลองในพื้นที่เขตบางแคแบ่งการดูแลรับผิดชอบ 2 ลักษณะ คือคลองย่อยเป็นของสำนักงานเขต และคลองใหญ่เป็นของสำนักระบายน้ำ พร้อมได้พูดถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการฯ ทั้ง 2 ศูนย์ฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอปัญหาของพื้นที่ในแต่ละด้านเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข


** นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลปัญหา และนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาต่างๆ พร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาของพื้นที่ต่อไป---สัมภาษณ์ นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค ---

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน


///////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.