Header Ads

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน จังหวัดนครสวรรค์​

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยผู้ช่วยอำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa นายจุมพฏ​ วรรณ​ฉัตร​สิริ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ (501) ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยรัฐบาล และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่เล็งเห็นศักยภาพและให้โอกาสจังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และประกาศให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ                      โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า จะร่วมมือกันในการผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดนครสวรรค์เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ด้วยการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ ทั้งนี้ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงถึงเจตจำนงที่เห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.